OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY UPRAVUJÍ VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍ A TŘETÍCH OSOB („KUPUJÍCÍ“) PŘI PLNĚNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ MEZI NIMI DLE ČL. 2 VOP („SMLOUVA“).
USTANOVENÍ VOP JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SMLOUVY A POUŽIJÍ SE AŽ DO DOBY ÚPLNÉHO VYPOŘÁDÁNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI KUPUJÍCÍM A PRODÁVAJÍCÍM. ODCHYLNÁ PÍSEMNÁ UJEDNÁNÍ PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO MAJÍ PŘEDNOST PŘED USTANOVENÍMI TĚCHTO VOP.
NESTANOVÍ-LI VOP JINAK, ŘÍDÍ SE PRÁVNÍ VZTAHY MEZI KUPUJÍCÍM A PRODÁVAJÍCÍM ZÁKONEM Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, V PLATNÉM ZNĚNÍ („OBČANSKÝ ZÁKONÍK“) V PŘÍPADECH, KDY JE KUPUJÍCÍ SPOTŘEBITELEM, TÉŽ ZÁKONEM Č. 634/1992 SB., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, V PLATNÉM ZNĚNÍ.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

SMLOUVA JE UZAVŘENA OKAMŽIKEM PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO.
OBJEDNÁVKU JE MOŽNO UČINIT ELEKTRONICKY NEBO PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ UMÍSTĚNÉHO NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH PRODÁVAJÍCÍHO („E-SHOP“).
PRODÁVAJÍCÍ POTVRDÍ PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY NEJPOZDĚJI DO 7 PRACOVNÍCH DNŮ ODE DNE DORUČENÍ OBJEDNÁVKY. NEMŮŽE-LI PRODÁVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU OBJEDNÁVKU PŘIJMOUT, INFORMUJE O TOM NEPRODLENĚ KUPUJÍCÍHO A, JE-LI TO MOŽNÉ, UČINÍ MU POZMĚNĚNOU NABÍDKU. TAKTO POZMĚNĚNÁ NABÍDKA SE POVAŽUJE ZA NOVÝ NÁVRH SMLOUVY, KTERÁ JE TAK UZAVŘENA AŽ VE CHVÍLI, KDY KUPUJÍCÍ POTVRDÍ JEJÍ PŘIJETÍ PRODÁVAJÍCÍMU.
CENA ZBOŽÍ JE URČENA DLE NABÍDKY PRODÁVAJÍCÍHO PLATNÉ V OKAMŽIKU PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY. V PŘÍPADĚ, ŽE DOŠLO KE ZJEVNÉ TECHNICKÉ CHYBĚ NA STRANĚ PRODÁVAJÍCÍHO PŘI UVEDENÍ CENY ZBOŽÍ V E-SHOPU, NEBO V PRŮBĚHU OBJEDNÁVÁNÍ, NENÍ PRODÁVAJÍCÍ POVINEN DODAT KUPUJÍCÍMU ZBOŽÍ ZA TUTO ZCELA ZJEVNĚ CHYBNOU CENU. PRODÁVAJÍCÍ INFORMUJE KUPUJÍCÍHO O CHYBĚ BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU A ZAŠLE KUPUJÍCÍMU NA JEHO E-MAILOVOU ADRESU POZMĚNĚNOU NABÍDKU. TAKTO POZMĚNĚNÁ NABÍDKA SE POVAŽUJE ZA NOVÝ NÁVRH SMLOUVY, KTERÁ JE TAK UZAVŘENA AŽ VE CHVÍLI, KDY KUPUJÍCÍ POTVRDÍ JEJÍ PŘIJETÍ PRODÁVAJÍCÍMU.
UZAVŘENÍM SMLOUVY SE PRODÁVAJÍCÍ ZAVAZUJE DODAT KUPUJÍCÍMU OBJEDNANÉ ZBOŽÍ ZA SJEDNANOU CENU A KUPUJÍCÍ SE ZAVAZUJE ZBOŽÍ PŘEVZÍT A UHRADIT KUPNÍ CENU. UZAVŘENÍM SMLOUVY NA SEBE TÍMTO PŘEBÍRÁ NEBEZPEČÍ ZMĚNY OKOLNOSTÍ VE SMYSLU § 1765 ODST. 2 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

KUPUJÍCÍ JE POVINEN ZAPLATIT CENU ZBOŽÍ A PŘÍPADNÉ NÁKLADY SPOJENÉ S BALENÍM A DODÁNÍM ZBOŽÍ („KUPNÍ CENA“). KUPUJÍCÍ SI MŮŽE ZVOLIT JEDEN Z NÁSLEDUJÍCÍCH ZPŮSOBŮ PLATBY:
BEZHOTOVOSTNĚ PŘEVODEM NA BANKOVNÍ ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO Č. 1018189184/5500
V HOTOVOSTI PŘI OSOBNÍM VYZVEDNUTÍ V ČELÁKOVICÍCH.
V PŘÍPADĚ BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY JE KUPNÍ CENA SPLATNÁ DO 14 DNŮ ODE DNE UZAVŘENÍ SMLOUVY, ROZHODNÝ JE V TAKOVÉM OKAMŽIK PŘIPSÁNÍ ČÁSTKY NA BANKOVNÍ ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO.
AŽ DO ÚPLNÉHO ZAPLACENÍ KUPNÍ CENY A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM JE ZBOŽÍ VE VLASTNICTVÍ PRODÁVAJÍCÍHO. DO DOBY PŘECHODU VLASTNICKÉHO PRÁVA KE ZBOŽÍ NA KUPUJÍCÍHO, JE JAKÉKOLI POSKYTNUTÍ ZBOŽÍ DO ZÁSTAVY NEBO ZŘÍZENÍ ZAJIŠŤOVACÍHO PŘEVODU PRÁVA ČI JINÉHO ZÁVAZKOVÉHO VZTAHU KE ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM VE PROSPĚCH JINÉ TŘETÍ STRANY BEZ SOUHLASU PRODÁVAJÍCÍHO VYLOUČENO, ROVNĚŽ ZA JAKÉKOLIV ZCIZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ODPOVÍDÁ ODBĚRATEL. TOTO USTANOVENÍ NEVYLUČUJE PŘECHOD NEBEZPEČÍ VZNIKU ŠKODY DLE ČL. 4.3 VOP. PODLE ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB JE PRODÁVAJÍCÍ POVINEN VYSTAVIT KUPUJÍCÍMU 

DODACÍ PODMÍNKY

PRODÁVAJÍCÍ SE ZAVAZUJE DODAT ZBOŽÍ DO 10TI DNŮ ODE DNE UZAVŘENÍ SMLOUVY.
DODÁNÍM SE ROZUMÍ DORUČENÍ ZBOŽÍ NA ADRESU URČENOU KUPUJÍCÍM.
POŽADUJE-LI KUPUJÍCÍ DOPRAVU ZBOŽÍ, ZVOLÍ SI PŘI OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ ADRESU DORUČENÍ A ZPŮSOB DOPRAVY Z NABÍDKY PRODÁVAJÍCÍHO. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ PŘECHÁZÍ NA KUPUJÍCÍHO NEBEZPEČÍ ZTRÁTY, POŠKOZENÍ ČI ZNIČENÍ OKAMŽIKEM PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ PRVNÍMU DOPRAVCI. KUPUJÍCÍ JE POVINEN PŘEVZÍT ZBOŽÍ PŘI DODÁNÍ. NEPŘEVEZME-LI KUPUJÍCÍ ZBOŽÍ Z DŮVODŮ NA JEHO STRANĚ, JE KUPUJÍCÍ POVINEN UHRADIT VEŠKERÉ NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

KUPUJÍCÍ – SPOTŘEBITEL, KTERÝ UZAVŘEL SMLOUVU MIMO PROVOZOVNU PRODÁVAJÍCÍHO, MÁ PRÁVO OD SMLOUVY ODSTOUPIT ZA PODMÍNEK DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU UVEDENÝCH NÍŽE.
KUPUJÍCÍ – SPOTŘEBITEL NEMÁ PRÁVO ODSTOUPIT MIMO JINÉ OD SMLOUVY O DODÁVCE ZBOŽÍ, JEŽ BYLO UPRAVENO NEBO VYTVOŘENO PODLE JEHO PŘÁNÍ.
LHŮTA PRO ODSTOUPENÍ ČINÍ 14 DNŮ ODE DNE PŘEVZETÍ ZBOŽÍ;
PŘEVZETÍ POSLEDNÍ DODÁVKY ZBOŽÍ, JE-LI PŘEDMĚTEM SMLOUVY NĚKOLIK DRUHŮ ZBOŽÍ NEBO DODÁNÍ NĚKOLIKA ČÁSTÍ; PŘEVZETÍ PRVNÍ DODÁVKY ZBOŽÍ, JE-LI PŘEDMĚTEM SMLOUVY PRAVIDELNÁ OPAKOVANÁ DODÁVKA ZBOŽÍ.
KUPUJÍCÍ MUSÍ VE LHŮTĚ DLE ČL. 5.3 ODESLAT PRODÁVAJÍCÍMU PROHLÁŠENÍ O ODSTOUPENÍ.
KUPUJÍCÍ, KTERÝ ODSTOUPIL OD SMLOUVY, JE POVINEN VRÁTIT PRODÁVAJÍCÍMU ZBOŽÍ DO 14 DNŮ OD ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.
KUPUJÍCÍ NESE NÁKLADY SPOJENÉ S NAVRÁCENÍM ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍMU.
ODSTOUPÍ-LI KUPUJÍCÍ OD SMLOUVY, VRÁTÍ MU PRODÁVAJÍCÍ BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU, NEJPOZDĚJI DO 14 DNŮ OD ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VŠECHNY PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY VČETNĚ NÁKLADŮ NA DODÁNÍ, KTERÉ OD NĚHO PŘIJAL NA BANKOVNÍ ÚČET KUPUJÍCÍHO.
PRODÁVAJÍCÍ VRÁTÍ KUPUJÍCÍMU PŘIJATÉ PENĚŽENÍ PROSTŘEDKY JINÝM ZPŮSOBEM JEN TEHDY, POKUD S TÍM KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ A POKUD MU TÍM NEVZNIKNOU DALŠÍ NÁKLADY.
JESTLIŽE KUPUJÍCÍ ZVOLIL JINÝ NEŽ NEJLEVNĚJŠÍ ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ, KTERÝ PRODÁVAJÍCÍ NABÍZÍ, VRÁTÍ PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍMU NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ VE VÝŠI ODPOVÍDAJÍCÍ NEJLEVNĚJŠÍMU NABÍZENÉMU ZPŮSOBU DODÁNÍ ZBOŽÍ.
ODSTOUPÍ-LI KUPUJÍCÍ OD SMLOUVY, NENÍ PRODÁVAJÍCÍ POVINEN VRÁTIT PŘIJATÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY KUPUJÍCÍMU DŘÍVE, NEŽ MU KUPUJÍCÍ ZBOŽÍ PŘEDÁ NEBO PROKÁŽE, ŽE ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍMU ODESLAL.
KUPUJÍCÍ ODPOVÍDÁ PRODÁVAJÍCÍMU ZA SNÍŽENÍ HODNOTY ZBOŽÍ, KTERÉ VZNIKLO V DŮSLEDKU NAKLÁDÁNÍ S TÍMTO ZBOŽÍM JINAK, NEŽ JE NUTNÉ S NÍM NAKLÁDAT S OHLEDEM NA JEHO POVAHU A VLASTNOSTI.
PRODÁVAJÍCÍ JE OPRÁVNĚN ODSTOUPIT OD SMLOUVY Z DŮVODU VYPRODÁNÍ ZÁSOB, NEDOSTUPNOSTI ZBOŽÍ.
PRODÁVAJÍCÍ JE DÁLE OPRÁVNĚN OD SMLOUVY ODSTOUPIT Z DŮVODU PRODLENÍ KUPUJÍCÍHO SE ZAPLACENÍM KUPNÍ CENY DELŠÍHO NEŽ 14 DNŮ.
O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍ BEZODKLADNĚ INFORMUJE KUPUJÍCÍHO A VRÁTÍ VE LHŮTĚ 14 DNŮ OD OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY VŠE, CO MU BYLO KUPUJÍCÍM PLNĚNO, A TO NA BANKOVNÍ ÚČET KUPUJÍCÍHO.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

PRODÁVAJÍCÍ JE POVINEN DODAT KUPUJÍCÍMU BEZVADNÉ ZBOŽÍ.
PRODÁVAJÍCÍ ODPOVÍDÁ KUPUJÍCÍMU ZA TO, ŽE V DOBĚ, KDY KUPUJÍCÍ ZBOŽÍ PŘEVZAL:
JE ZBOŽÍ V UJEDNANÉM MNOŽSTVÍ, JAKOSTI A PROVEDENÍ.
ZBOŽÍ VYHOVUJE POŽADAVKŮM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.
PROJEVÍ-LI SE VADA V PRŮBĚHU ŠESTI MĚSÍCŮ OD PŘEVZETÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM, MÁ SE ZA TO, ŽE ZBOŽÍ BYLO VADNÉ JIŽ PŘI PŘEVZETÍ.
KUPUJÍCÍ JE OPRÁVNĚN UPLATNIT PRÁVO Z VADY, KTERÁ SE VYSKYTNE U SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ V DOBĚ DVACETI ČTYŘ MĚSÍCŮ OD PŘEVZETÍ. TOTO USTANOVENÍ SE NEPOUŽIJE U ZBOŽÍ PRODÁVANÉHO ZA NIŽŠÍ CENU NA VADU, PRO KTEROU BYLA NIŽŠÍ CENA UJEDNÁNA, NA OPOTŘEBENÍ ZBOŽÍ ZPŮSOBENÉ JEHO OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM, U POUŽITÉHO ZBOŽÍ NA VADU ODPOVÍDAJÍCÍ MÍŘE POUŽÍVÁNÍ NEBO OPOTŘEBENÍ, KTEROU ZBOŽÍ MĚLO PŘI PŘEVZETÍ KUPUJÍCÍM, NEBO VYPLÝVÁ-LI TO Z POVAHY ZBOŽÍ.
V PŘÍPADĚ VÝSKYTU VADY MŮŽE KUPUJÍCÍ PRODÁVAJÍCÍMU PŘEDLOŽIT REKLAMACI A POŽADOVAT VÝMĚNU ZA NOVÉ ZBOŽÍ NEBO OPRAVU ZBOŽÍ.
KUPUJÍCÍ MÁ PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY Z DŮVODU VADNÉHO PLNĚNÍ POUZE POKUD MÁ ZBOŽÍ PODSTATNOU VADU;
POKUD KUPUJÍCÍ NEMŮŽE VĚC ŘÁDNĚ UŽÍVAT PRO OPAKOVANÝ VÝSKYT VADY NEBO VAD PO OPRAVĚ; NEBO PŘI VĚTŠÍM POČTU VAD ZBOŽÍ.
KUPUJÍCÍ JE OPRÁVNĚN UPLATNIT PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ V SÍDLE NEBO MÍSTĚ PODNIKÁNÍ. PRODÁVAJÍCÍ VYDÁ KUPUJÍCÍMU PÍSEMNÉ POTVRZENÍ O TOM, KDY KUPUJÍCÍ PRÁVO UPLATNIL, CO JE REKLAMOVÁNO A JAKÝ ZPŮSOB VYŘÍZENÍ KUPUJÍCÍ POŽADUJE. VOLBA ZPŮSOBU REKLAMACE NÁLEŽÍ KUPUJÍCÍMU.
PRODÁVAJÍCÍ NEBO JÍM POVĚŘENÝ PRACOVNÍK ROZHODNE O REKLAMACI IHNED, VE SLOŽITÝCH PŘÍPADECH DO TŘÍ PRACOVNÍCH DNŮ. DO BĚHU TÉTO LHŮTY SE NEZAPOČTE DOBA PŘIMĚŘENÁ K POTŘEBNÉMU ODBORNÉMU POSOUZENÍ VADY. REKLAMACE VČETNĚ ODSTRANĚNÍ VADY JE VYŘÍZENO BEZODKLADNĚ, NEJPOZDĚJI DO 30 DNŮ ODE DNE UPLATNĚNÍ REKLAMACE. NENÍ-LI REKLAMACE V TÉTO LHŮTĚ VYŘÍZEN, MÁ KUPUJÍCÍ PRÁVO OD SMLOUVY ODSTOUPIT.
V PŘÍPADĚ OPRÁVNĚNÉ REKLAMACE MÁ KUPUJÍCÍ PRÁVO NA NÁHRADU ÚČELNĚ VYNALOŽENÝCH NÁKLADŮ VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI S UPLATNĚNÍM REKLAMACE. TOTO PRÁVO MŮŽE KUPUJÍCÍ U PRODÁVAJÍCÍHO UPLATNIT VE LHŮTĚ DO JEDNOHO MĚSÍCE PO UPLYNUTÍ ZÁRUČNÍ DOBY.
PŘI VYŘÍZENÍ REKLAMACE VYDÁ KUPUJÍCÍ POTVRZENÍ O DATU A ZPŮSOBU VYŘÍZENÍ, VČETNĚ POTVRZENÍ O PROVEDENÍ OPRAVY A DOBĚ JEJÍHO TRVÁNÍ, PŘÍPADNĚ PÍSEMNÉ ODŮVODNĚNÍ ZAMÍTNUTÍ REKLAMACE.
NEVYZVEDNE-LI SI KUPUJÍCÍ V PŘIMĚŘENÉ LHŮTĚ STANOVENÉ PRODÁVAJÍCÍM REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ, MÁ PRODÁVAJÍCÍ NÁROK ÚČTOVAT SI PŘIMĚŘENÉ SKLADNÉ NEBO ZBOŽÍ SVÉPOMOCNĚ PRODAT NA ÚČET KUPUJÍCÍHO. O TAKOVÉM POSTUPU VŠAK MUSÍ PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍHO PŘEDEM UPOZORNIT A POSKYTNOUT MU PŘIMĚŘENOU DODATEČNOU LHŮTU K PŘEVZETÍ ZBOŽÍ.
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ KUPUJÍCÍMU NENÁLEŽÍ, POKUD KUPUJÍCÍ PŘED PŘEVZETÍM ZBOŽÍ VĚDĚL, ŽE MÁ VADU, ANEBO POKUD TAKOVOU VADU SÁM ZPŮSOBIL.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JE-LI KUPUJÍCÍM FYZICKÁ OSOBA, BERE NA VĚDOMÍ, ŽE JEJÍ OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁNY V SOULADU SE ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JEJICHŽ ZNĚNÍ JE UVEŘEJNĚNO.

PRODÁVAJÍCÍ JE OPRÁVNĚN K PRODEJI ZBOŽÍ NA ZÁKLADĚ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ. ŽIVNOSTENSKOU KONTROLU PROVÁDÍ V RÁMCI SVÉ PŮSOBNOSTI PŘÍSLUŠNÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE VYKONÁVÁ VE VYMEZENÉM ROZSAHU MIMO JINÉ DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA Č. 634/1992 SB., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE.
TYTO VOP NABÝVAJÍ PLATNOSTI A ÚČINNOSTI DNEM ZVEŘEJNĚNÍ A NAHRAZUJÍ V PLNÉM ROZSAHU JAKÉKOLIV JINÉ PŘEDCHOZÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VYDANÉ PRODÁVAJÍCÍM.
ZNĚNÍ VOP MŮŽE PRODÁVAJÍCÍ JEDNOSTRANNĚ MĚNIT ČI DOPLŇOVAT. ZMĚNĚNÉ VOP JSOU ÚČINNÉ DNEM JEJICH ZVEŘEJNĚNÍM, NENÍ-LI UVEDENO JINAK. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO VZNIKLÁ PŘEDE DNEM NABYTÍ ÚČINNOSTI NOVÉHO ZNĚNÍ VOP NEJSOU ZMĚNOU DOTČENA.